دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مهندسی مواد
معرفی

مشخصات فردی

نام : محمد   باوند وندچالی

پست الکترونیکی : m-bavand@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری حرفه‌ای

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی مواد-سرامیک

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده مهندسی مواد

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو گروه مهندسی مواد-سرامیک

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1392/2/12

محمد باوند وندچالی

محمد باوند وندچالی

محل خدمت:   دانشکده مهندسی مواد

مرتبه علمی : استادیار

^